Hand van een baby op hand van een volwassene

Overwinsten vooral bij kleine zorgbv’s

Lucy Kok, Anouk Bekker, Frank van der Lee, Céline Odding en Ward Rougoor

Er is de laatste jaren veel te doen om de grote winsten die sommige zorgaanbieders maken. In dit artikel brengen we dit in kaart voor de extramurale zorg en bespreken de mogelijkheid van het beleidsmatig inperken van de mogelijkheden deze winst uit te keren. Overwinsten blijken vooral voor te komen bij kleine zorgbedrijven, die minder dan 4% van de zorg leveren. Overwinsten dragen daardoor nauwelijks bij aan hoge zorgkosten. Beleid om de winstuitkering te maximeren kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. Op voorhand is niet te voorspellen of de positieve of negatieve effecten zullen overheersen. Zeker is wel dat dit beleid gepaard gaat met hogere administratieve lasten voor zorgaanbieders en toezichthouders.